Estudi: “Finançament de la producció cinematogràfica a Catalunya (2002-2013)”

Per | 11/10/2018

+ info: OPA

L’elaboració d’un adequat pla de finançament per a un llargmetratge i l’aconseguiment de totes les peces que l’integren és essencial a l’hora de conferir vida a una pel·lícula i d’encarrerar-la vers les diferents finestres de visionat, tot assegurant, durant el transcurs de la seva explotació comercial, la rendibilitat econòmica del producte. L’addició dels costos de totes les obres incloses en el catàleg anual d’un país ens facilita la dimensió dinerària que ha implicat l’esforç inversor de la indústria cinematogràfica d’aquell territori als efectes de construir la seva filmografia de l’exercici. Sobre la base del coneixement exacte o bé de l’avaluació dels costos dels títols qualificats cada any s’arriba a la precisa mesura o a l’estimació del volum global d’inversió en pel·lícules de llarga durada i al seu repartiment ara entre modalitats de producció, adés entre el diversos gèneres.

Aquesta tasca fou realitzada en el precedent article Inversió cinematogràfica de Catalunya 2002-2013 [1], que actualitzava i eixamplava en el temps les estadístiques i els comentaris continguts en els meus llibres Producció cinematogràfica de Catalunya. Trets i dimensions [2] i Una dècada de producció cinematogràfica a Catalunya (2002-2001) [3]. Tal com explicitaven els paràgrafs inicials d’aquell article, el seu objectiu primordial, a banda de l’anàlisi de les dades, era la seva recollida i la contribució a la formació de sèries numèriques de llarg recorregut temporal que poblin la migrada galeria d’estadístiques sobre la indústria i el comerç de la nostra cinematografia. Si l’anterior treball es dedicà a la inversió, en aquesta avinentesa la tasca s’orienta a trossejar-ne la dimensió per tal de calibrar la significació quantitativa de cadascuna de les fonts de finançament que permeteren acarar la totalitat del cost dels llargmetratges, tot convertint els projectes en realitats.