“Allò que el corrector no s’endugué. La correcció postdigital”, Daniel Casals; Anna M. Torrent; Margarida Bassols (2018)

Per | 11/01/2018

+ info: UAB

Aquest llibre té com a objectiu ajudar a trobar i solucionar errades lingüístiques que els correctors ortogràfics i gramaticals en línia no poden detectar.Vol facilitar, de la manera més eficaç i sintètica possible, la resolució de dubtes lingüístics que sorgeixen amb freqüència, aquells dels quals l’usuari té menys informació. Per això aborda els temes que més problemes li provoquen: la puntuació, les convencions i els aspectes tipogràfics, els pronoms personals forts i febles, els possessius, les preposicions per i per a, els règims verbals, els verbs ser i estar, els adverbis amb -ment, els adjunts locatius, les datacions, l’ordre oracional i sintagmàtic, els connectors, la correlació verbal i les interferències lingüístiques.

Cada unitat resumeix el tipus de problema que tracta, n’explica els paràmetres que el determinen, hi ofereix un seguit de solucions genuïnes i d’exercicis, i facilita bibliografia complementària per aprofundir-hi.Les propostes abracen el català central però tenen en compte tant la llengua estàndard escrita com la llengua estàndard oral i els registres informals.