27/09/2017: Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al desenvolupament de projectes audiovisuals

Per | 07/09/2017

+ info: Generalitat de Catalunya

D’acord amb el que estableixen l’article 92.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 6.3.a) de la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals,

Resolc:

—1 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al desenvolupament de projectes audiovisuals.

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència, publicades mitjançant la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre (DOGC núm. 7014, de 9.12.2015), modificades per la Resolució CLT/1816/2016, de 21 de juliol (DOGC núm. 7170, de 26.7.2016).

b) Les bases específiques de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de l’ICEC de 27 de maig de 2015, publicat mitjançant la Resolució CLT/1554/2015, d’1 de juliol (DOGC núm. 6911, de 13.7.2015), modificades per la Resolució CLT/1588/2016, de 22 de juny (DOGC núm. 7151, de 29.6.2016), i per la Resolució CLT/1833/2017, de 24 de juliol (DOGC núm. 7422, de 28.7.2017).

c) La normativa general de subvencions.

—3 Les sol·licituds de subvencions i d’altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, d’acord amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública (DOGC núm. 6297 de 21.1.2013), a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o d’actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

—4 La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 850.000,00 euros, distribuïda en les anualitats següents: un import màxim de 765.000,00 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l’Institut Català de les Empreses Culturals per a l’any 2017 i un import màxim de 85.000,00 euros amb càrrec al pressupost de l’any 2018. La dotació màxima es podrà ampliar depenent de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària.

La concessió dels ajuts que preveu aquesta convocatòria està condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.